Obchodné podmienky


1. Aký je účel politiky ochrany údajov?

1. Vzhľadom na vzťah dôvery, ktorý existuje medzi spoločnosťou Digital Global Pass a jej zákazníkmi, spoločnosť Digital Global Pass si želala stanoviť svoju politiku ochrany osobných údajov v súvislosti s nariadeniami o ochrane údajov, pričom zohľadnila normy Európskej únie v tejto oblasti, a najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) [1].

2. V rámci tejto politiky ochrany údajov sa spoločnosť Digital Global Pass zaväzuje v rámci svojich činností a v súlade s platnými predpismi chrániť súkromie svojich potenciálnych zákazníkov a zákazníkov (ďalej len „subjekty údajov“) zabezpečením ochrany, dôvernosti a bezpečnosť zozbieraných osobných údajov.

3. Digital Global Pass sa ďalej zaväzuje disponovať vhodnými finančnými, ľudskými a technickými prostriedkami na ochranu ľudskej dôstojnosti dotknutých osôb, legitímnych záujmov a základných práv.

4. Hlavným cieľom tejto politiky ochrany údajov je sústrediť v jednom dokumente jasné, jednoduché a presné informácie týkajúce sa operácií spracúvania údajov, ktoré vykonáva spoločnosť Digital Global Pass, s cieľom umožniť dotknutým osobám pochopiť, aké informácie a osobné údaje ( (ďalej len „osobné údaje“)), ako sa používajú a aké sú ich práva v súvislosti s týmito osobnými údajmi.

5. Digital Global Pass si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tejto politiky ochrany údajov podľa vlastného uváženia a kedykoľvek v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov.


2. Spravovanie osobných údajov


6. Spoločnosť Digital Global Pass vyvinula politiku správy osobných údajov.

7. Táto politika zahŕňa všetky usmernenia, pravidlá, postupy a praktiky implementované spoločnosťou Digital Global Pass s cieľom zohľadniť požiadavky nariadení týkajúce sa používania a ochrany osobných údajov, ktorých základné zásady sú uvedené v tejto politike.

8. V tejto súvislosti spoločnosť Digital Global Pass vymenovala úradníka pre ochranu údajov (DPO).

9. Úlohou úradníka pre ochranu údajov je zabezpečiť súlad s nariadeniami o ochrane údajov a udržiavať kontakt s príslušným orgánom a všetkými dotknutými osobami v súvislosti so zberom alebo spracovaním osobných údajov.

10. Úradníka pre ochranu údajov môže kontaktovať ktorákoľvek zainteresovaná osoba na tejto poštovej adrese: „Služba RGPD - 350 rue Denis Papin 13594 Aix en Provence Cedex 3“ alebo na tejto e-mailovej adrese „service-rgpd@digitalvirgo.com“.


3. Vymedzenie pojmov


• „anonymizácia“ znamená „výsledok spracovania osobných údajov s cieľom nezvratne zabrániť identifikácii [2]“;

• „zhromažďovať“ znamená získavať osobné údaje. Údaje sa môžu zbierať najmä prostredníctvom dotazníkov alebo odpovedí na správy;

• „súhlas“ je každé slobodne dané, konkrétne, informované a jednoznačné vyjadrenie želaní dotknutej osoby, ktorým on alebo ona prostredníctvom vyhlásenia alebo jasného súhlasného konania predstavuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

• „prevádzkovateľ“ je osoba alebo orgán, ktorý sám alebo v spojení s ostatnými určuje účel a prostriedky spracovania vašich osobných údajov;

• „profilovanie“ [3] je „akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov pozostávajúca z použitia osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa výkonu tejto fyzickej osoby v práci, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, umiestnenia alebo pohybu “;

• „online služby“ znamenajú digitálne služby ponúkané spoločnosťou Digital Global Pass, ako sú webové stránky, aplikácie alebo súvisiace služby;

• „poskytovatelia“ by sa mali vykladať v najširšom zmysle a mali by znamenať najmä poskytovateľov služieb, subdodávateľov, ktorí pracujú s Digital Global Pass;

• „spracovanie osobných údajov“ je každá operácia alebo súbor operácií vo vzťahu k takýmto údajom bez ohľadu na použitý mechanizmus;

• „výrobky alebo služby“ znamenajú všetky výrobky a služby vrátane technologických výrobkov a služieb (webové stránky, aplikácie a súvisiace služby), ktoré ponúka alebo ponúka spoločnosť Digital Global Pass;

• „perspektíva“ je každá osoba, ktorá kontaktovala spoločnosť Digital Global Pass, aby získala informácie o produkte alebo službe ponúkanej spoločnosťou Digital Global Pass.


4. Kedy zhromažďuje spoločnosť Digital Global Pass osobné údaje?


11. Osobné údaje sa môžu zbierať predovšetkým ak ide o:

• kontakt s Digital Global Pass;

• používanie produktov a služieb akejkoľvek skupiny Digital Virgo zákazníkom vrátane technologických služieb (webové stránky, aplikácie a súvisiace služby);

• vzťah medzi Digital Global Pass, jeho prieskumami a zákazníkmi;

• plnenie zmlúv;

• plnenie právnych alebo regulačných povinností týkajúcich sa činnosti skupiny Digital Virgo a ovplyvňujúcich ochranu osobných údajov, ako sú daňové povinnosti, audit, boj proti podvodom,…;

• záležitosti, ktoré sa týkajú riadenia obchodného vzťahu, najmä vo vzťahu k sťažnostiam, alebo prieskumom spokojnosti; ...


5. Aké kategórie údajov spracúva spoločnosť Digital Global Pass?


12. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré umožňujú jej priamu alebo nepriamu identifikáciu.

13. Údaje zozbierané spoločnosťou Digital Global Pass sa dajú rozdeliť do týchto hlavných kategórií: kontaktné údaje, identifikačné údaje, osobný stav, fotografie, údaje spojené s využívaním služieb, platobné údaje.

14. Osobné údaje môžu zahŕňať meno a priezvisko jednotlivca, telefónne číslo, fotografiu, záznam videa, vymieňané správy, poštovú adresu, e-mailovú adresu, adresu IP počítača, typ použitého zariadenia.

5.1 Deklaratívne osobné údaje

15. Deklaratívne osobné údaje sú údaje poskytnuté dotknutými osobami a zhromaždené spoločnosťou Digital Global Pass v rámci obchodných alebo zmluvných vzťahov.

16. Údaje pochádzajú hlavne od dotknutých osôb a od osôb, ktoré ich oprávnili na ich prenos do Digital Global Pass.

17. Od dotknutej osoby sa môže napríklad požadovať poskytnutie osobných údajov týkajúcich sa jej rodinnej situácie, ako aj celého mena a kontaktných údajov. Tieto údaje sa môžu zbierať prostredníctvom elektronických formulárov (na webových stránkach alebo mobilných aplikáciách) alebo papierových formulárov alebo prostredníctvom odpovedí na otázky položené napríklad zamestnancom skupiny Digital Virgo.

5.2 Osobné údaje týkajúce sa fungovania produktov a služieb skupiny Digital Virgo

18. Osobné údaje môžu pochádzať z použitia produktov a služieb skupiny Digital Virgo dotknutými osobami alebo sa môžu týkať operácií vykonávaných prostredníctvom produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou Digital Global Pass v súvislosti s jej vzťahom s dotknutou osobou.

19. Napríklad sa zhromažďujú informácie o komunikácii so zákazníckym servisom alebo o spojení s ponúkanými službami alebo o používaní online služieb (použitie aplikácií).

5.3 Osobné údaje tretích strán

20. Spracované osobné údaje môžu tiež pochádzať od tretích strán ako sú:

• poskytovatelia služieb;

• verejné alebo dozorné orgány;

• subdodávatelia, poskytovatelia skupiny Digital Virgo alebo tretie strany, ak to umožňuje politika ochrany osobných údajov;

• iné produkty alebo služby poskytované tretími stranami, na ktoré sa dotknuté osoby prihlásili a / alebo na ktoré autorizovali zdieľanie s Digital Global Pass.

5.4 Verejné osobné údaje

21. Digital Global Pass môže zhromažďovať verejné osobné údaje týkajúce sa dotknutých osôb.

22. Verejné osobné údaje sú osobné informácie alebo údaje, ktoré vytvára alebo prijíma správny alebo verejný orgán v rámci svojej úlohy verejnej služby, ktoré uverejňuje správny orgán alebo ktoré možno na požiadanie oznámiť ktorejkoľvek osobe.

23. Digital Global Pass môže používať verejné informácie alebo osobné údaje, ak to umožňujú zákony alebo iné právne predpisy a sú v súlade so špecifickými pravidlami komunikácie a opakovaného použitia stanovenými v tomto zákone alebo nariadení.

5.5 Osobné údaje vypočítané alebo odvodené spoločnosťou Digital Global Pass

24. Digital Global Pass môže generovať alebo počítať nové osobné údaje na základe deklaratívnych osobných údajov alebo údajov týkajúcich sa fungovania technologických nástrojov.

25. Používa sa to najmä na spoznávanie zákazníkov, na prispôsobenie svojich výrobkov a služieb, na prispôsobenie ponúk, ktoré môžu zákazníci ponúknuť, a v takom prípade môže spoločnosť Digital Global Pass definovať obchodné alebo marketingové profily, segmenty.

5.6 Osobitné kategórie údajov

26. Osobitné kategórie osobných údajov sú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, osobné genetické údaje, osobné biometrické údaje na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, osobné údaje týkajúce sa zdravia alebo osobných údajov. Údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

27. Spoločnosť Digital Global Pass nespracováva tieto osobitné kategórie osobných údajov, ktorým musí byť venovaná osobitná pozornosť. v prípade nevyhnutnosti ich spracovania sa spoločnosť Digital Global Pass zaväzuje spracovať ich za podmienok ustanovených nariadeniami o ochrane osobných údajov.

28. Môže sa stať, že dotknutá osoba sa rozhodne poskytnúť spoločnosti Digital Global Pass niektoré z týchto informácií, ako je napríklad jej rasový pôvod, sexuálna orientácia alebo náboženské presvedčenie, v takom prípade skutočnosť, že sa rozhodnete tieto informácie poskytnúť, predstavuje súhlas so spracovaním týchto údajov. ,


6. Aké osobné údaje spracúva spoločnosť Digital Global Pass?


29. Digital Global Pass spracúva v súvislosti s používateľom tieto hlavné osobné údaje:

• priezvisko meno;

• pohlavie;

• hľadané pohlavie;

• jazyky;

• dátum narodenia: vek;

• štátna príslušnosť / miesto pôvodu;

• počet detí;

• emailová adresa;

• mailová adresa;

• telefónne číslo;

• alias (identifikátor šifrovaný operátorom mobilného telefónu, ktorý umožňuje nadviazanie kontaktu prostredníctvom SMS);

• údaje týkajúce sa príbuzných (deti, rodičia, manželia);

• údaje o pripojení a konzultácii k elektronickým aplikáciám (IP, zariadenie, záznamy, sledovacie zariadenia);

• fotografie;

• správy vymieňané o komunitných službách alebo so zákazníckym servisom;

• SMS odoslané alebo prijaté;

• rozhovory so zákazníckym servisom;

• volania na služby s pridanou hodnotou;

• bankové údaje / RIB;

• občiansky preukaz;

• telefónne účty.


7. Kto sú príjemcami údajov zhromaždených spoločnosťou Digital Global Pass?


7.1 Keď Digital Global Pass pôsobí ako správca osobných údajov

30. Zhromaždené osobné údaje, ako aj tie, ktoré sa získajú neskôr, sú určené pre spoločnosť Digital Global Pass ako správca údajov.

31. Digital Global Pass zabezpečuje, že k osobným údajom dotknutých osôb majú prístup iba oprávnené osoby, a to len vtedy, keď je to potrebné na plnenie ich úloh.

32. Niektoré osobné údaje sa môžu zasielať tretím stranám, aby splnili zákonné, regulačné alebo zmluvné povinnosti alebo zákonným orgánom.

33. Medzi kategórie príjemcov údajov patria: zákazníci, spoločnosti skupiny Digital Virgo, finančné a účtovné oddelenia, právne oddelenie, obchodné oddelenie, služby interných vzťahov so zákazníkmi, technickí poskytovatelia, poskytovatelia služieb zodpovední za vzťahy so zákazníkmi.

7.2 Keď Digital Global Pass funguje ako spracovateľ osobných údajov

34. V rámci svojich zmlúv so svojimi partnermi môže spoločnosť Digital Global Pass zhromažďovať a spracúvať údaje v mene svojich partnerov, ktorí v týchto prípadoch konajú ako správcovia a koneční príjemcovia zozbieraných údajov.

35. Digital Global Pass zabezpečí, že pre také spracovanie a údaje sú zavedené rovnaké bezpečnostné opatrenia ako pre tie, v ktorých je spoločnosť Digital Global Pass správcom.


8. Ako dlho uchováva spoločnosť Digital Global Pass osobné údaje?


36. Osobné údaje sú uložené v informačných systémoch spoločnosti Digital Global Pass alebo u ich subdodávateľov alebo poskytovateľov. Osobné údaje sa uchovávajú v dátovom centre a spracúvajú v Európe s výhradou prenosu tretím stranám.

37. Digital Global Pass sa v zásade zaväzuje, že si vyberie subdodávateľov a poskytovateľov, ktorí spĺňajú najvyššie kvalitatívne a bezpečnostné kritériá a poskytujú dostatočné záruky, pokiaľ ide o spoľahlivosť, bezpečnosť a zdroje, na vykonávanie technických a organizačných opatrení.

38. Digital Global Pass má vždy informáciu, kde sa nachádzajú jeho údaje, aby bolo možné preukázať súlad príslušným orgánom dohľadu.


9. Hlavné zásady ochrany osobných údajov


39. GDPR posilnil povinnosť poskytovať informácie dotknutým osobám, ktorých osobné údaje sa zhromažďujú.

9.1 Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť

9.1.1 Zákonnosť

40. Digital Global Pass nespracováva údaje nezákonne s tým, že zákonnosť sa posudzuje na základe jednej z nižšie uvedených podmienok.

41. Súhlas dotknutej osoby. Digital Global Pass môže vykonávať spracovanie, ak dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov.

Maloleté osoby. Služby poskytované spoločnosťou Digital Global Pass nie sú určené pre maloleté deti. Dotknutá osoba potvrdzuje, že má 18 rokov alebo viac, aby si predplatila alebo použila služby Digital Global Pass. O tom, či ich maloleté dieťa môže využívať služby, rozhodujú rodičia a všetky osoby vykonávajúce rodičovskú právomoc.

42. Takýto súhlas sa môže udeliť písomným vyhlásením vrátane elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením alebo pri využívaní služieb.

43. Plnenie zmluvy alebo podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy. Digital Global Pass môže vykonávať spracovanie, ak je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy.

44. Spracovanie sa napríklad vykonáva v rámci plnenia zmluvy pri udržiavaní a riadení zmlúv, napríklad pri úhrade alebo správe nezaplatených faktúr.

45. Právne a regulačné povinnosti. Digital Global Pass môže vykonávať spracovanie, ak je spracovanie potrebné na splnenie jeho zákonných alebo regulačných povinností.

46. Medzi tieto právne alebo regulačné povinnosti patria napríklad tie, ktoré sa týkajú kontroly a monitorovania vnútornej kontroly, ktorej podlieha Digital Global Pass, a najmä bankových a daňových povinností.

47. V tejto súvislosti môže byť potrebné požiadať o konkrétne informácie týkajúce sa určitých operácií, ak to vyžaduje zákon alebo právny predpis, a zasielať osobné informácie a údaje tretím stranám.

48. Oprávnené záujmy skupiny Digital Virgo. Digital Global Pass môže vykonávať spracovanie, ak je spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných skupinou Digital Virgo alebo treťou stranou.

49. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje Digital Global Pass, sú rôzne, môžu však pozostávať najmä z:

• zdokonaľovania marketingových znalostí dotknutých osôb;

• zdokonaľovania výrobkov a služieb;

• segmentácie, profilovania, priameho marketingu, marketingovej segmentácie.

50. Takéto operácie spracovania sa vykonávajú so zreteľom na záujmy a základné práva dotknutých osôb. Ako také sú sprevádzané opatreniami a zárukami na zabezpečenie ochrany záujmov a práv dotknutých osôb a na zabezpečenie rovnováhy s legitímnymi záujmami sledovanými spoločnosťou Digital Global Pass.

9.1.2 Čestnosť a transparentnosť

51. Digital Global Pass sa zaväzuje poskytovať čestné, jasné a transparentné informácie.

52. Digital Global Pass sa zaväzuje informovať subjekty údajov o každej operácii spracovania, ktorú vykonáva, prostredníctvom informačných oznámení.

9.2 Špecifikované, explicitné a legitímne účely

53. Osobné údaje zhromažďuje a spracováva spoločnosť Digital Global Pass vždy na konkrétne, výslovné a legitímne účely.

54. Zaväzuje sa zaručiť etiku a bezpečnosť osobných údajov svojich zákazníkov, spoločnosť Digital Global Pass používa osobné údaje v súlade s podmienkami tejto politiky ochrany údajov.

55. Digital Global Pass používa všetky osobné údaje alebo ich časť na tieto hlavné účely:

• podniknutie krokov na žiadosť dotknutých osôb pred uzavretím zmluvy;

• spravovanie zmlúv a vzťahov so zákazníkmi;

• riadenie výmen s partnermi skupiny Digital Virgo v súvislosti so sťažnosťami alebo žiadosťami, ktoré mu boli zaslané;

• riadenie svojich činností (napr. Interný a externý audit) a dodržiavanie právnych záväzkov;

• správa, ochrana a zabezpečenie nástrojov, webových stránok a aplikácií;

• meranie kvality a spokojnosti;

• zlepšenie poskytovaných služieb;

• rozvoj inovácií služieb;

• vykonávanie žiadostí o zaslanie ponuky;

• vypracovanie obchodnej štatistiky;

• spravovanie žiadostí dotknutej osoby v súvislosti s ich právami;

• správa nezaplatených dlhov, súdne spory, boj proti podvodom, praniu špinavých peňazí a financovaním terorizmu a daňovým únikom;

• spravovanie názorov ľudí na produkty, služby alebo obsah;

• získanie vedomostí zákazníkov.

9.3 Primeranosť, relevantnosť a obmedzenia

56. Digital Global Pass sa pre každú operáciu spracovania zaväzuje zabezpečiť, aby operácie spracovania boli primerané a aby zhromažďovali a spracúvali iba údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na sledovaný účel.

9.4 Presnosť údajov

57. Spoločnosť Digital Global Pass sa zaväzuje zabezpečiť, aby zhromaždené údaje boli úplné a aktuálne, ak to okolnosti umožňujú.

58. Dotknuté osoby majú právo uplatniť svoje právo na opravu za nižšie uvedených podmienok, ak sa dozvedeli o existencii nepresných údajov.

9.5 Obdobie skladovania a obmedzenia

59. Digital Global Pass sa zaväzuje, že nebude uchovávať osobné údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelov, na ktoré sa uchovávajú, alebo dlhšie, ako je stanovené v nariadeniach o ochrane osobných údajov.

N° | Kategórie osobných údajov | Pravidlá aktívnej ochrany

1 | Správa súborov zákazníkov a prospektov | Pre zákazníkov: počas trvania zmluvného vzťahu a potom 5 rokov

Pre prieskumy: 3 roky od posledného kontaktu z prieskumu

2 | Štatistika Analytics | 26 mesiacov

3 | Správa spravodajcu | Až do odhlásenia

4 | Fotografie | Do odstránenia alebo 6 mesiacov po odhlásení alebo 3 roky po poslednom prístupe k službe

5 | Správy alebo nahrávky | 1 rok

60. Po uplynutí doby uchovávania sa údaje vymažú z informačného systému Digital Global Pass.


9.6 Záväzok v oblasti bezpečnosti a dôvernosti

61. Digital Global Pass sa zaväzuje implementovať bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce stupňu citlivosti osobných údajov, aby boli chránené proti škodlivému vniknutiu, strate, zmene alebo zverejneniu neoprávneným tretím stranám.

62. Všetky priestory spoločnosti Digital Global Pass, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, sú elektronicky a / alebo ručne chránené proti vniknutiu neoprávnenými tretími stranami.

63. Spoločnosť Digital Global Pass prijala internú politiku a postupy na vykonávanie opatrení, ktoré sú v súlade so zásadami ochrany osobných údajov už v štádiu návrhu a štandardne.

64. Napríklad môže uplatniť pseudonymizáciu osobných údajov hneď, ako je to možné alebo potrebné.

9.7 Práva dotknutých osôb

65. Jednotlivcom, ktorých údaje sa spracúvajú, sa udeľujú nasledujúce práva, pokiaľ to od Digital Global Pass inak nevyžaduje zákon:

• právo na informácie;

• právo na prístup;

• právo na opravu;

• právo vymazať alebo právo byť zabudnutý;

• právo na prenosnosť;

• právo namietať;

• právo na obmedzenie spracovania;

• právo na otázky;

• právo vydávať usmernenia na uchovávanie, vymazávanie a oznamovanie osobných údajov po ich smrti.

9.7.1 Postupy pri výkone týchto práv

66. Ak máte akékoľvek otázky alebo otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov spoločnosťou Digital Global Pass, kontaktujte: rgpd@digitalvirgo.com

9.7.2 Právo podať sťažnosť

67. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie správne alebo súdne opravné prostriedky.

68. Dotknuté osoby môžu podať odvolanie na dozorný orgán.

9.8 Automatické rozhodovanie

69. Dotknuté osoby sú informované o možnosti použitia svojich osobných údajov na automatizované spracovanie, a to aj na účely profilovania.

70. „profilovanie“ je „akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov, ktorá spočíva v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa výkonnosti tejto fyzickej osoby v práci, hospodárskej situácie; , zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, umiestnenia alebo pohybov »[4].

71. Dotknuté osoby majú právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak takéto rozhodnutie má právne účinky alebo sa ich týka podobne. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie potrebné na uzavretie alebo vykonanie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou Digital Global Pass alebo na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby.

72. Automatizované spracúvanie osobných údajov za vyššie uvedených okolností sa môže vykonávať iba prostredníctvom Digital Global Pass za podmienky, že ním boli zavedené vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a legitímnych záujmov dotknutej osoby.

73. Dotknuté osoby majú ďalej právo požadovať zásah človeka alebo vyjadriť svoj názor alebo napadnúť prijaté automatizované rozhodnutie.

9.9 Profilovanie

74. Digital Global Pass môže používať osobné údaje, najmä osobné kontaktné údaje, ako aj ďalšie informácie a údaje prenášané na obchodné a reklamné účely, a to aj na interné analýzy a štatistiky, na zlepšenie svojich výrobkov a služieb a na zasielanie informácií a ponúk týkajúcich sa Produkty a služby spoločnosti Digital Global Pass, ako sú SMS, informačné bulletiny a iné reklamné správy pre subjekty údajov.

75. Na tento druh spracovania sa vždy vyžaduje súhlas dotknutých osôb.

9.10 Rámec pre prevody mimo Európskej únie

76. Osobné údaje, ktoré európski občania zaslali spoločnosti Digital Global Pass v súlade s dohodnutými účelmi, sa prenášajú do krajiny v rámci Európskej únie alebo mimo Európskej únie.

77. V prípade prenosu do krajiny mimo Európskej únie sa zaviedli pravidlá na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti údajov.

78. Digital Global Pass sa vo všetkých prípadoch zaväzuje prijať všetky potrebné a vhodné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov.

79. Tieto osobné údaje sa môžu na žiadosť dotknutých osôb oznámiť úradným orgánom a oprávneným správnym alebo súdnym orgánom alebo tretím stranám.


10. Špeciálne spracovanie


10.1 Cookies a iné sledovacie technológie

solicitation

80. Keď hovoríme o súboroch cookie alebo inej technológii sledovania, máme na mysli technológiu umiestnenú a prečítanú napríklad pri prehliadaní webových stránok, čítaní e-mailov, inštalácii alebo používaní softvéru alebo mobilnej aplikácie bez ohľadu na typ použitého zariadenia.

81. S cieľom zlepšiť používanie a funkčnosť svojich webových stránok používa spoločnosť Digital Global Pass rôzne typy súborov cookie alebo iné sledovače, ako sú značky pixelov, z ktorých niektoré môžu automaticky zaznamenávať a prenášať osobné údaje na webové stránky spoločnosti Digital Global Pass.

82. Digital Global Pass vytvoril pre svoje webové stránky politiku súborov cookie. Viac informácií nájdete v Zásadách používania súborov cookie dostupných na tejto stránke počas vašej návštevy.

10.2 Plug-in a sociálne moduly

82. Prístup dotknutých osôb na webové stránky alebo aplikácie Digital Global Pass a ich používanie môžu poskytovateľom služieb tretích strán poskytnúť prístup k osobným údajom.

83. Tieto funkcie sa neaktivujú automaticky a vyžadujú si výslovné povolenie od používateľov. Napríklad, ak používateľ používa určité funkcie, webové stránky Digital Global Pass sa môžu spájať a prenášať osobné údaje do sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter alebo Instagram.

84. Keďže tieto sociálne siete používajú vaše údaje okrem iného na účely sledovania a reklamy, spoločnosť Digital Global Pass odporúča, aby ste sa oboznámili s pravidlami údajov o týchto sieťach a prijali opatrenia na zvýšenie dôvernosti vašich údajov.

[1] Règl. (UE) 2016/679 z 27. apríla 2016

[2] Stanovisko WP29 05/2014 k technikám anonymizácie z 10. apríla 2014

[3] Nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016: OJEU 2016 L 119 s. 1 a nasl., 4 (4).

[4] Nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016: OJEU 2016 L 119 s.1 s., Čl. 4 (4).