Pravidlá

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence zapísaná v "Registre du Commerce et des Sociétés" pod číslom 390 944 429,reklamacie@digitalglobalpass.com pre službu MPLAY3 v znení platnom od (22.09.2016), (ďalej aj ako „VOP“).


1. Úvodné ustanovenia


1.1 Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, resp. obdobného zmluvného typu (ďalej aj ako „Zmluva“), kedy na jednej strane vystupuje spoločnosť DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence zapísaná v "Registre du Commerce et des Sociétés" pod číslom 390 944 429 ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby a/alebo poskytovateľ licenčných oprávnení (ďalej aj ako „Poskytovateľ“) a na strane druhej kupujúci a/alebo objednávateľ a/alebo užívateľ, ktorý môže za zákonom splnených náležitostí vystupovať v pozícii spotrebiteľa (ďalej aj ako „Užívateľ“).


1.2 Služba definovaná v bode 2.2 článku 2 týchto VOP je dostupná pre aktívnych a oprávnených registrovaných používateľov siete mobilného operátora Slovak Telekom, a. s., IČO: 35 763 469, so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava alebo mobilného operátora Orange Slovensko, a.s., IČO: 35 697 270, so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava alebo mobilného operátora O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 863, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava.


1.3 Poskytovateľ vyhlasuje, že má zabezpečenú spoluprácu s mobilnými operátormi uvedenými v predchádzajúcom bode tohto článku, ktorá je nevyhnutná na účely plnenia Zmluvy v zmysle týchto VOP.


1.4 Kontaktné údaje Poskytovateľa:

t. č.: +421 265 413 561

e-mail: reklamacie@digitalglobalpass.com

poštová adresa: 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence, FR


1.5 Orgán dozoru:

Slovenskej obchodnej inšpekcie

poštový priečinok 29

Prievozská 32

827 99 Bratislava 27


2. Predmet Zmluvy


2.1 Poskytovateľ sa Zmluvou zaväzuje, že Užívateľovi bezodkladne po uzatvorení Zmluvy odovzdá v zmysle nasledujúceho článku vec a/alebo poskytne digitálny obsah a/alebo licenciu a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo a/alebo licenciu k nej, a Užívateľ sa zaväzuje, že vec a/alebo digitálny obsah prevezme a zaplatí Poskytovateľovi zaň dojednanú odplatu.


2.2 Predmetom tejto Zmluvy je odplatné zabezpečenie prísupu na portál mplay3.sk (ďalej aj ako „Služba“). Po uzavretí Zmluvy bude Užívateľovi v bezplatnej SMS zaslaný kód, prostredníctvom ktorého sa môže prihlásiť na portál mplay3.sk.


3. Spôsob uzavretia Zmluvy


3.1 Návrhom na uzavretie Zmluvy je umiestnenie ponuky Poskytovateľa na internetovom portáli http://www.mplay3.sk.


3.2 Momentom vzniku Zmluvy je odoslanie aktivačnej SMS správy Užívateľom (ďalej aj ako „Aktivačná SMS“) a jej prijatie Poskytovateľom. Odoslanie Aktivačnej SMS je spoplatnené v súlade s cenníkom Užívateľovho mobilného operátora. Odoslanie aktivačnej SMS prebehne nasledovne:

Názov Služby

Číslo pre odoslanie Aktivačnej SMS

Text Aktivačnej SMS

MPLAY3

7802

MP3


3.3 Poskytovateľ potvrdí Užívateľovi uzavretie Zmluvy odoslaním bezplatnej SMS správy Užívateľovi (ďalej aj len ako „Potvrdzujúca SMS“) na telefónne číslo, z ktorého bola odoslaná Aktivačná SMS, okamih vzniku Zmluvy tým nie je dotknutý. V Potvrdzujúcej SMS Poskytovateľ zároveň Užívateľovi doručí webovú adresu na URL link, na ktorom si môže Užívateľ stiahnuť kópiu VOP v súlade s bodom 9.4 článku 9 VOP.


3.4 V Potvrdzujúcej SMS Poskytovateľ zároveň Užívateľovi potvrdí, že Užívateľ výslovne súhlasil s poskytnutím Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a že vyhlásil, že o následkoch udelenia takéhoto súhlasu bol riadne poučený.


3.5 V prípade, ak Užívateľ Poskytovateľovi odoslal Aktivačnú SMS v nesprávnom formáte, Poskytovateľ o uvedenom Užívateľa bezodkladne upozorní zaslaním bezplatnej SMS správy na telefónne číslo, z ktorého sa Užívateľ o zaslanie Aktivačnej SMS pokúsil.


4. Cena


4.1 Užívateľ je povinný riadne a včas uhradiť Poskytovateľovi za poskytovanie Služby dojednanú odplatu.


4.2 Odplata za poskytovanie Služby je určená výškou odplaty za prijatie spoplatnených SMS správ Poskytovateľa (ďalej aj ako „Premium SMS“) odosielaných počas celého trvania Zmluvy v intervale určenom v závislosti od mobilného operátora Užívateľa. Odosielanie Premium SMS prebehne nasledovne:

Názov Služby

Mobilný operátor Užívateľa

Číslo odosielateľa

Cena Premium SMS

Frekvencia

MPLAY3

ORANGE, TELEKOM,

O2

7802

2,00 s DPH

3x týždenne,


4.3 Užívateľ uhradí Poskytovateľovi odplatu dojednanú formou podľa bodu 4.2 tohto článku na účet svojho mobilného operátora, a to na základe faktúry vystavanej mobilným operátorom za príslušné zúčtovacie obdobie určené osobitnou zmluvou medzi Užívateľom a jeho mobilným operátorom.


4.4 Podmienkou pre využívanie Služby je vlastnenie aktívneho telefónneho čísla príslušného mobilného operátora podľa bodu 1.2 článku 1. týchto VOP v čase predpokladanom na prijatie Premium SMS a v prípade osôb využívajúcich karty typu pre-paid, vlastnenie dostatočného množstva kreditu.


4.5 Použitie komunikačných prostriedkov na diaľku pre uskutočnenie plnení zo Zmluvy (telefón, internet a i.) je spoplatnené v súlade s cenníkom Užívateľovho mobilného operátora, pokiaľ v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak.


5. Doba trvania Zmluvy


5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.


5.2 Zmluvu možno ukončiť:

a. písomnou dohodou zmluvných strán k určenému dňu, alebo

b. výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to bez udania dôvodu.


5.3 Výpoveď podľa predchádzajúceho článku je možné urobiť buď písomnou formou alebo odoslaním deaktivačnej SMS správy Užívateľom (ďalej aj ako „Deaktivačná SMS“) a jej prijatím Poskytovateľom. Deaktivačná SMS môže byť poslaná výlučne z čísla, z ktorého bola odoslaná Aktivačná SMS. Odoslanie Deaktivačnej SMS je spoplatnené v súlade s cenníkom Užívateľovho mobilného operátora. Odoslanie Deaktivačnej SMS prebehne nasledovne:

Názov Služby

Číslo adresáta Deaktivačnej SMS

Text Deaktivačnej SMS

MPLAY3

7802

STOP MP3

alebo

Klinite tu


5.4 V prípade výpovede urobenej písomnou formou, je výpovedná lehota 1 kalendárny mesiac, pričom začiatok jej plynutia sa počíta od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.


5.5 Bezodkladne po uzatvorení Zmluvy dôjde k úplnému poskytnutiu Služby, čím po výslovnom súhlase Užívateľa s poskytnutím tejto Služby a po jeho vyhlásení, že o následkoch udelenia svojho súhlasu bol riadne poučený, Užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.


6. Práva a povinnosti zmluvných strán


6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že vynaloží primeranú odbornú starostlivosť, aby bola Služba Užívateľovi poskytovaná riadne.


6.2 Užívateľ sa zaväzuje využívať Službu v súlade s týmito VOP, platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi, pričom využívanie Služby nemôže byť urážajúce a nesmie zasahovať do cti tretích osôb. Za konanie Užívateľa, ktoré je v rozpore s týmto ustanovením, Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.


6.3 Poskytovateľ je oprávnený odoprieť uzavretie Zmluvy s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo z VOP.


6.4 Poskytovateľ je oprávnený obmedziť prístup Užívateľa k Službe, a to najmä s ohľadom na vyššiu moc alebo s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Poskytovateľa alebo s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s predmetom Zmluvy. Takéto obmedzenie prístupu k Službe je možné len na nevyhnutný čas.


6.5 Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup Užívateľa k Službe v prípade, ak preukázateľne zistí, že Užívateľ porušil nejakú zo svojich povinností podľa bodu 6.2 tohto článku.


6.6 Poskytovateľ nie je zodpovedný za kvalitu a funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov, ani za kvalitu a funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci tretích osôb) a ani za prípadné omeškanie spôsobené vyššou mocou.


6.7 Na účely tohto článku sa pojmom vyššia moc rozumie najmä: štrajk, administratívne rozhodnutia, súdne rozhodnutia, havárie telekomunikačných sieti alebo systémov, gateway iných firiem, nepravidelnosť fungovania sietí mobilných operátorov a Internetu.


6.8 Nakoľko sa identifikácia Užívateľa uskutočňuje výhradne len na základe mobilného telefónneho čísla, Poskytovateľ nemá možnosť verifikácie veku Užívateľov. Poskytovateľ tak nenesie zodpovednosť za následky využívania Služby určených pre plnoleté osoby Užívateľmi k tomu neoprávnených.


7. Reklamácia


7.1 Užívateľ má právo uplatniť si reklamáciu vo veci správnosti úhrady za Službu, vo veci kvality poskytnutej Služby alebo vo veci namietnutia inej vady v súvislosti s poskytnutou alebo požadovanou Službou.


7.2 Právo podať reklamáciu má každý Užívateľ. Užívateľ je povinný podať reklamáciu bezodkladne po zistení vady, a to formou emailu označeným ako Služba „MPLAY3“ na adresu reklamacie@digitalglobalpass.com alebo doporučeným listom označeným ako Služba MPLAY3 na adresu Poskytovateľa V opačnom prípade sa na takéto podanie neprihliada ako na reklamáciu.


7.3 Aby mohla byť reklamácia riadne prešetrená musí obsahovať: meno a priezvisko osoby uplatňujúcej si reklamáciu, číslo z ktorého bola alebo mala byť odoslaná Aktivačná SMS a dôvod reklamácie. Poskytovateľ reklamáciu preskúma, a v lehote do 14 dní od kedy mu bola reklamácia doručená, informuje osobu, ktorá si reklamáciu uplatnila o výsledku prešetrenia danej záležitosti.


7.4 Poskytovateľ má právo vyzvať Užívateľa na doplnenie potrebných náležitostí reklamácie podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, pričom lehota na prešetrenie reklamácie začína v takomto prípade plynúť až od momentu odstránenia nedostatkov a splnenia podmienok na podanie reklamácie. Ak je to potrebné pre účely objektívneho prešetrenia reklamácie, Užívateľ je povinný Poskytovateľovi poskytnúť nevyhnutne potrebnú súčinnosť na základe výzvy Poskytovateľa, pričom bez poskytnutia tejto súčinnosti nie je Poskytovateľ povinný v prešetrovaní reklamácie pokračovať.


7.5 V prípade, ak sa v rámci prešetrenia reklamácie zistí jej dôvodnosť, Užívateľ má voči Poskytovateľovi práva podľa ust. § 622 a ust. § 623 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, a to predovšetkým s poukazom na jeho právo na bezplatné odstránenie vád Služby.


7.6 Na podanie a vybavenie sťažnosti alebo podnetu sa primerane použijú vyššie uvedené ustanovenia vzťahujúce sa na reklamáciu.


8. Osobné údaje


8.1 Pre uzavretie Zmluvy ako aj pre následné plnenia z nej sa nevyžaduje uvádzanie osobných údajov Užívateľa. Identifikácia Užívateľa sa uskutočňuje výhradne len na základe mobilného telefónneho čísla, z ktorého bola odoslaná Aktivačná SMS. Uvedené sa nevzťahuje na prípady upravené v nasledujúcom bode tohto článku.


8.2 V prípade reklamačného konania a vybavovania sťažnosti, resp. podnetu Užívateľa je Poskytovateľ prevádzkovateľom informačného systému. Osobné údaje poskytnuté Užívateľmi, budú spracované v súlade s právom Francuzska. v rozsahu a s cieľom, ktorý je nevyhnutný na plnenie záväzkov Poskytovateľa. Poskytovateľ smie takto poskytnuté osobné údaje spracovávať len po dobu nevyhnutnú na splnenie jeho zákonných povinností a len na účel, na ktorý mu boli poskytnuté.


8.3 V prípade, ak Užívateľ poskytne svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že takto poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom.


9. Záverečné ustanovenia


9.1 Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.


9.2 Tieto VOP sú platné a účinné dňom 20.9.2016 a rušia prípadné predchádzajúce znenia VOP. Všetky VOP sú k dispozícii v sídle Poskytovateľa a na internetovej stránke Poskytovateľa.


9.3 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade, že Poskytovateľ a Užívateľ uzatvoria medzi sebou písomnú Zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú takto odlišne dojednané ustanovenia Zmluvy uprednostnené pred týmito VOP. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a Zmluvou má prednosť text Zmluvy.


9.4 Na účely úpravy právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom sú záväzné VOP účinné v momente uzavretia Zmluvy. Kópiu VOP Užívateľ obdrží v Potvrdzujúcej SMS. Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť, rušiť, či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená jej umiestnením na internetovej stránke Poskytovateľa.


9.5 Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, s výnimkou bodu 8.2 článku 8 týchto VOP.


9.6 Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené príslušnými všeobecnými súdmi.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), správcom osobných údajov používateľov servisu MP3 je spoločnosť „Digital Global Pass SAS“, sídliaca na adrese: 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence, Francúzsko, zapísaná do registra podnikateľských subjektov Francúzskej republiky pod číslom 390 944 429. Emailová adresa: reklamacie@digitalglobalpass.com

Osobné údaje používateľov budú spracúvané v súlade s Nariadením, a to na základe článku 6 ods. 1 písmeno a, b, f, na účely súvisiace s poskytovaním služieb prostredníctvom Servisu, vrátane posudzovania prípadných reklamácií, a ak Používateľ vyjadrí príslušný súhlas – na účely spracúvania obchodných a marketingových informácií, spôsobom stanoveným v klauzule súhlasu, a tiež na účely realizácie oprávnených a opodstatnených záujmov Správcu, tzn. na určenie, vymáhanie alebo obhajobu voči požiadavkám a nárokom inej strany.

Osobné údaje budú spracúvané počas obdobia poskytovania služieb prostredníctvom Servisu, až dovtedy, kým Používateľ nepožiada o ich odstránenia, alebo kým neuplynie premlčacia lehota týkajúca sa poskytovaných služieb. Údaje spracúvané na účely zasielania obchodných informácií budú spracúvané až dovtedy, kým Používateľ nezruší svoj vyššie spomenutý súhlas, a informácie nevyhnutné na posúdenie a vyriešenie reklamácií budú spracúvané dovtedy, kým neuplynie premlčacia lehota, ktorá sa týka týchto záležitostí. Osobné údaje budú môcť byť spracúvané aj po stanovených obdobiach, ak to bude nutné na základe platnej legislatívy.

Rozsah osobných údajov, ktoré Správca spracúva, zahŕňa kontaktné údaje Používateľa (vrátane telefónneho čísla a emailovej adresy), ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie služieb prostredníctvom Servisu, ako aj na posudzovanie a riešenie reklamácií.

Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na poskytovanie služieb prostredníctvom Servisu. Uvedenie údajov na účely zasielania obchodných a marketingových informácií je dobrovoľné.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom Správcu, ako aj subjektom, ktoré poskytujú Správcovi podporu na základe príslušných dohôd o poverení.

Osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo na prístup k obsahu svojich údajov, ako aj na ich doplnenie, spresnenie, odstránenie, obmedzenie spracúvania, právo na prenesenie údajov, ako aj právo podať sťažnosť voči spracúvaniu, a tiež právo zrušiť svoj súhlas, čo nemá vplyv na legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané pred zrušením súhlasu. Osoby, ktorých sa údaje týkajú, majú právo podať sťažnosť Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, keď uznajú, že spracúvanie ich osobných údajov porušuje predpisy Nariadenia.